Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
menu szukaj logowanie

Wakacje kredytowe

Czy wiesz, że od 15 maja 2024 r. możesz ponownie zawiesić spłatę kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy zmienionej ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom
(dalej „Ustawa”), przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 1. masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej, w kwocie nie wyższej niż 1.2000.000 PLN (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN),
 2. Twoja umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r.,
 3. wraz z wnioskiem złożysz oświadczenia, że:
  -zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych,
  -średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD, tj. stosunku Twoich wydatków, związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu podlegającego zawieszeniu, do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego, ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% (poniżej znajdziesz materiały, które pomogą Ci w wyliczeniu tego wskaźnika) albo
  -na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (przez które rozumie się także dzieci,
  nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą, dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą lub które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka): 
  *w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  *w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
  *bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci mających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wówczas:

 1. od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt,
  tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,
 2. w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 3. nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 4. przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

Informacje o wniosku:

 1. wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych, gdy średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% lub gdy masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci spełniające warunki, które opisaliśmy wyżej, wraz z wnioskiem musisz złożyć wymagane oświadczenia w tym zakresie – są one składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 2. jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców, w takim przypadku oświadczenia wymagane przez bank składa ten z Was, który spełnia te warunki,
 3. wniosek możesz złożyć elektronicznie (wyślij skan wniosku na e-mail: wakacjekredytowe@bsduszniki.com  lub na adres skrzynki do doręczeń elektronicznych banku: AE:PL-52121-42916-FFRWW-24) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale),
 4. na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kredytu na kilka okresów, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna
  się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 czerwca 2024 r.,
 5. maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty Twojego kredytu, wynosi:
  -2 miesiące (2 raty): w okresie 1 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.,
  -2 miesiące (2 raty): w okresie 1 września 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.,
 6. zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 7. zawieszenie spłaty kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz terminu spłaty kredytu, przewidzianych w Twojej umowie, o zastosowany okres zawieszenia spłaty  kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 8. w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 9. jeśli wcześniej – na wniosek kredytobiorcy – Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty kredytu na podstawie Ustawy,
 10. jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na podstawie ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty kredytu (po wakacjach kredytowych).

 

Materiały do pobrania:

 

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszymi placówkami lub zadzwoń pod 61 86 22 888.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.